Info

Pristajem na objavu fotografija i videa na Mikroedrinim društvenim mrežama, na web stranicama,  newsletteru, u medijima (tiskani, on-line mediji, TV…) te objavu fotografija i videa na kanalima Mikroedrinih prodajnih partnera.

Pri objavama maksimalno ćemo se truditi uz Vašu fotografiju na vidljiv način označiti Vaš profil.

Dodatno:
Vaše fotografije ili video materijale moguće je poslati i putem emaila na adresu [email protected].

Forma